REGULAMIN

 

Przed rozpoczęciem korzystania ze Sklepu Internetowego www.pelletpoznan.com.pl, Usługobiorcy są zobowiązani zapoznać się z treścią Regulaminu.

Regulamin Sklepu Internetowego www.pelletpoznan.com.pl

I. Postanowienia ogólne

II. Definicje

III. Rodzaj i zakres usług elektronicznych

IV. Warunki świadczenia i zawierania umów o świadczenie usług elektronicznych

V. Warunki zawierania umów sprzedaży

VI. Płatności

VII. Koszt, termin i sposoby dostawy, zwroty

VIII. Tryb postępowania reklamacyjnego

IX. Prawo odstąpienia od umowy

X. Polityka prywatności (Ochrona danych osobowych)

XI. Pliki "cookies"

XII. Postanowienia końcowe

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Sklep Internetowy działający pod adresem https://www.pelletpoznan.com.pl prowadzony jest przez Aleksandra Frankiewicza prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Nigrum Aleksander Frankiewicz wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, posiadającej adres miejsca wykonywania działalności: os. Polan 52/7, 61-253 Poznań, adres do doręczeń: os. Polan 52/7, 61-253 Poznań, NIP: 782-217-42-73, REGON:301396539, adres poczty elektronicznej (e-mail): biuro.nigrum@gmail.com  tel. +48 618780477 lub +48 509 831 850. Sklep Internetowy https://www.pelletpoznan.com.pl działa na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.

2. Regulamin określa rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną przez Sklep Internetowy https://www.pelletpoznan.com.pl zasady świadczenia tych usług, warunki zawierania i rozwiązywania Umów Sprzedaży Produktu, a także tryb postępowania reklamacyjnego.

3. Każdy Usługobiorca z chwilą podjęcia czynności zmierzających do korzystania z Usług Sklepu Internetowego https://www.pelletpoznan.com.pl, zobowiązany jest do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu.

4. Warunkiem złożenia zamówienia w Sklepie Internetowym przez Klienta jest zapoznanie się z Regulaminem i akceptacja jego postanowień w czasie składania Zamówienia."

5. Sklep internetowy prowadzi sprzedaż detaliczną za pośrednictwem sieci Internet.

6. Wszystkie Produkty oferowane w Sklepie Internetowym są nowe, wolne od wad fizycznych oraz prawnych i zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.

7. Wszystkie nazwy handlowe, nazwy produktów, nazwy firm i ich loga użyte na stronie internetowej Sklepu Internetowego https://www.pelletpoznan.com.pl należą do ich właścicieli i są używane wyłącznie w celach identyfikacyjnych. Mogą być one zastrzeżonymi znakami towarowymi. Wszystkie materiały, opisy i zdjęcia prezentowane na stronie internetowej Sklepu Internetowego https://www.pelletpoznan.com.pl użyte są w celach informacyjnych.

8. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy: Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.), Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz. U. 2014 poz. 827), Ustawy Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.) oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

II. DEFINICJE

 1. DZIEŃ ROBOCZY – jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

2. FORMULARZ ZAMÓWIENIA – formularz dostępny na stronie internetowej https://www.pelletpoznan.com.pl umożliwiający złożenie Zamówienia.

3. KONSUMENT – osoba fizyczna, która dokonuje z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

4. KLIENT – Usługobiorca, który zamierza zawrzeć lub zawarł Umowę Sprzedaży ze Sprzedawcą.

5. REGULAMIN - niniejszy regulamin Sklepu Internetowego;

6. SKLEP INTERNETOWY- Sklep Internetowy Usługodawcy działający pod adresem https://www.pelletpoznan.com.pl

7. SPRZEDAWCA, USŁUGODAWCA – Nigrum Aleksander Frankiewicz z siedzibą w Poznaniu, os. Polan 52/7,

61-253 Poznań,
NIP: 782-217-42-73, REGON: 301396539;.

8. PRODUKT – dostępna w Sklepie Internetowym rzecz ruchoma będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

9. UMOWA SPRZEDAŻY – Umowa Sprzedaży Produktu zawarta między Klientem, a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu Internetowego.

10. USŁUGOBIORCA – osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną korzystająca z Usługi Elektronicznej.

11. USŁUGA ELEKTRONICZNA – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Sklepu Internetowego.

12. FAKTURA ELEKTRONICZNA – Faktura w formie elektronicznej wystawiona i otrzymana w dowolnym formacie elektronicznym zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2018, poz. 2174 z późn. zm.)

13. ZAMÓWIENIE - oświadczenie woli Klienta stanowiące ofertę zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu ze Sprzedawcą.

III. RODZAJ I ZAKRES USŁUG ELEKTRONICZNYCH

 1. Usługodawca umożliwia za pośrednictwem Sklepu Internetowego korzystanie z Usługi Elektronicznej polegającej na możliwości zawarcia Umów Sprzedaży Produktu.

2. Świadczenie Usługi Elektronicznej na rzecz Usługobiorców w Sklepie Internetowym odbywa się na warunkach określonych w Regulaminie. Usługodawca ma prawo zamieszczać na stronie internetowej Sklepu Internetowego treści reklamowe. Treści reklamowe, o których mowa w zdaniu poprzednim, stanowią integralną część Sklepu Internetowego i prezentowanych w nim materiałów.

IV. WARUNKI ŚWIADCZENIA I ZAWIERANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH

 1. Świadczenie Usługi Elektronicznej określonej w rozdziale III pkt. 1 Regulaminu przez Usługodawcę jest nieodpłatne.

 2. Umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na umożliwieniu złożenia Zamówienia w Sklepie Internetowym zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą złożenia Zamówienia albo zaprzestania jego składania przez Usługobiorcę.

 3. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca:

a) Komputer z dostępem do Internetu.

b) Dostęp do poczty elektronicznej.

c) Przeglądarka internetowa: Internet Explorer w wersji 8 i wyższych, Firefox - wersja 20 lub wyższa, Google Chrome - wersja 26 lub wyższa, Opera - wersja 11.64 lub wyższa Dowolna rozdzielczość ekranu.

d) Włączenie w przeglądarce internetowej Cookies oraz Javascript.

e) Minimalna rozdzielczość dla aplikacji: 800x600, zalecana rozdzielczość 1024x768 lub wyższa.

Usługobiorca zobowiązany jest do korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami, mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich. Usługobiorca zobowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym. Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

V. WARUNKI ZAWIERANIA UMÓW SPRZEDAŻY

 1. Informacje znajdujące się na stronach internetowych Sklepu Internetowego nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów prawa. Klient składając Zamówienie, składa ofertę kupna określonego Produktu na warunkach podanych w jego opisie.

 2. W przypadku niedostępności części lub wszystkich Produktów składających się na Zamówienie, Klient jest informowany o tym drogą mailową lub telefonicznie i proszony o decyzję w sprawie dalszej realizacji Zamówienia. (anulowanie Zamówienia, zrealizowanie bez brakujących Produktów, dłuższe oczekiwanie na realizację, wybór innego Produktu na miejsce brakującego).

 3. Cena Produktu uwidoczniona na stronie internetowej Sklepu Internetowego podana jest w złotych polskich (PLN) i zawiera podatek VAT, cła oraz wszelkie inne składniki. Cena nie zawiera kosztów dostawy Produktu.

 4. Cena Produktu uwidoczniona na stronie internetowej Sklepu Internetowego jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta Zamówienia. Cena ta nie ulegnie zmianie niezależnie od zmian cen w Sklepie Internetowym, które mogą się pojawić w odniesieniu do poszczególnych Produktów po złożeniu przez Klienta Zamówienia.

 5. W celu złożenia Zamówienia, Klient nie ma obowiązku rejestracji Konta w Sklepie Internetowym.

6. Zamówienia można składać poprzez witrynę internetową za pomocą Formularza Zamówień (Sklep Internetowy https://www.pelletpoznan.com.pl) – 24 godziny na dobę przez cały rok

 1. Zawarcie Umowy Sprzedaży.

a) Do zawarcia Umowy Sprzedaży, niezbędne jest wcześniejsze złożenie przez Klienta, Zamówienia.

b) Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca, niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie, co powoduje związanie Klienta jego Zamówieniem i przekazanie go realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia następuje poprzez przesłanie wiadomości e-mail, która zawiera oświadczenie Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia oraz potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia.

c) Z chwilą otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa w pkt. 7 lit. b zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą.

Każda Umowa Sprzedaży będzie potwierdzana fakturą VAT. Do wystawienia faktury VAT, Klient uzupełnia wszystkie, niezbędne dane do jej wystawienia.

d) Złożenie zamówienia za pobraniem:

1. zobowiązuje konsumenta do zapłaty za produkt w chwili jego odbioru

2. w przypadku niewykonania przez drugą stronę umowy zobowiązania w terminie ściśle określonym, obu stronom transakcji przysługuje prawo do odstąpienia od umowy.

VI. PŁATNOŚCI

 1. Sprzedawca udostępnia następujące sposoby płatności:

a) przelewem na poniższy rachunek bankowy:

07 1050 1520 1000 0090 7301 2586 (ING BANK ŚLĄSKI S.A.)

Nigrum Aleksander Frankiewicz

os. Polan 52/7, 61-253 Poznań

b) za pośrednictwem systemu płatniczego PayU udostępniającego szybkie płatności online z użyciem karty kredytowej lub szybki przelew z wybranych polskich banków (szczegółowe informacje o serwisie na stronie internetowej PayU)

c) za pobraniem w momencie odbioru przesyłki od doręczyciela

Dokonując płatności za zakupiony Produkt za pośrednictwem serwisu PayU konsument dokonuje zapłaty przed rozpoczęciem realizacji zamówienia przez Sprzedającego, a Produkt zostanie dostarczony po jego opłaceniu. W przypadku płatności przelewem na rachunek bankowy, Produkt wysyłany jest po zaksięgowaniu wpłaty na rachunku bankowym Sprzedawcy.

VII. KOSZT, TERMIN I SPOSOBY DOSTAWY, ZWROTY

 1. Koszty dostawy Produktu są ustalane w trakcie procesu składania Zamówienia i są uzależnione od wyboru sposobu płatności oraz sposobu dostawy zakupionego Produktu.

 2. Zakupione w Sklepie Internetowym Produkty są dostarczane transportem Sprzedawcy pod adres podany przez Klienta.

 3. Na termin dostawy Produktu składa się czas kompletowania Produktu oraz czas dostawy Produktu przez Sprzedawcę:

a) Czas kompletowania Produktu wynosi do 3 dni roboczych.

b) Dostawa Produktu przez Sprzedawcę realizowana jest w terminie do 5 dni roboczych.

 1. Podane ceny usług transportowych obowiązują na wybranym terenie Polski.

 2. Klient, po wcześniejszej opłacie i telefonicznym uzgodnieniu terminu, może osobiście odebrać Produkt w Punkcie Odbioru Osobistego pod adresem: ul. Kobylnicka 25, 62-007 Bugaj. Telefon: 509831850

 3. Zwracany towar należy zaopatrzyć w otrzymany wraz z nim dowód zakupu. Prosimy nie wysyłać paczek za pobraniem pocztowym, gdyż takich nie odbieramy.

 4. W przypadku nieodebrania przesyłki w terminie lub podania błędnego adresu, powodującego zwrot do nadawcy, Klient ponosi koszty związane ze zwrotem oraz koszt ponownego wysłania do adresata.

VIII. TRYB POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO

 1. Reklamacje z tytułu niezgodności Produktu z Umową Sprzedaży:

a) Podstawy i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy wobec Klienta będącego Konsumentem, z tytułu niezgodności Produktu z Umową Sprzedaży, są określone w ustawie Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.)

b) Zawiadomienia o niezgodności Produktu z Umową Sprzedaży oraz zgłoszenie odpowiedniego żądania można dokonać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro.nigrum@gmail.com lub pisemnie na adres: os. Polan 52/7,

61-253 Poznań.

c) Gdy jest to niezbędne dla oceny niezgodności Produktu z umową, można go odesłać wraz z Zawiadomieniem lub dostarczyć osobiście pod adres: ul. Kobylnicka 25,62-007 Bugaj.

d) Sprzedawca ustosunkuje się do żądania Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Odpowiedź w sprawie reklamacji jest wysyłana na podany przez Klienta adres e-mail lub w inny podany przez Klienta sposób.

a) Reklamacje związane ze świadczeniem Usługi Elektronicznej za pośrednictwem Sklepu Internetowego Usługobiorca może składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro.nigrum@gmail.com lub pisemnie na adres:

os. Polan 52/7, 61-253 Poznań.

b) W powyższej wiadomości e-mail, należy podać jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości oraz dane kontaktowe. Podane informacje znacznie ułatwią i przyspieszą rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę.

c) Rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni.

d) Odpowiedź Usługodawcy w sprawie reklamacji jest wysyłana na adres e-mail Usługobiorcy podany w zgłoszeniu reklamacyjnym lub w inny podany przez Usługobiorcę sposób.

IX. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

1. Klient będący jednocześnie Konsumentem, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 dni. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy lub załączenie go wraz ze zwracanym Produktem.

2. Termin czternastodniowy, w którym Konsument może odstąpić od umowy, liczy się od dnia w którym Konsument objął Produkt w posiadanie.

3. W przypadku odstąpienia od umowy, Umowa Sprzedaży jest uważana za niezawartą, a Konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba, że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni.

4. Sprzedawca dokona zwrotu świadczenia konsumenta na wskazany numer konta bankowego w terminie do 14 dni od daty otrzymania zwrotu towaru.

5. Konsument odstępujący od Umowy Sprzedaży, zgodnie z pkt. 1 niniejszego rozdziału, ponosi wszystkie bezpośrednie koszty zwrotu Produktu (np. koszty opakowania, zabezpieczenia, nadania) do Sprzedawcy. Jeżeli Konsument wybrał sposób dostawy Produktu inny niż najtańszy, zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sklep Internetowy, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów. Sprzedawca zwraca koszt najtańszego środka transportu przewidzianego w ofercie.

6. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w wypadkach świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone. W szczególności dotyczy to Produktów wykonanych na indywidualne zamówienie.

X. POLITYKA PRYWATNOŚCI (OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH)

 1. Sklep Internetowy dba o ochronę prywatności Klientów. Sklep Internetowy stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych. Wszelkie przekazywane dane są zabezpieczane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, jak też przed ich przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa.

 2. Możliwość przetwarzania danych osobowych wynika ze zgody samych Klientów, jak również ustawowych upoważnień do przetwarzania danych niezbędnych w celu realizacji Zamówienia, a także w celu obsługi ewentualnych reklamacji oraz w celu ułatwienia ewentualnych przyszłych zakupów. Dane te, nie są przetwarzane ani wykorzystywane w żadnym innym celu.

 3. Podanie jakichkolwiek danych osobowych jest dobrowolne. Klient Sklepu Internetowego ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, a także żądania zaprzestania ich wykorzystywania lub ich usunięcia.

 4. Dane podawane przez Klienta Sklepu Internetowego są wykorzystywane do celów księgowych, do kontaktowania się z Klientem oraz do innych czynności związanych z wykonywaniem Umowy Sprzedaży. Aktualne dane Klienta, będą udostępniane innym podmiotom, o ile będzie to konieczne do wykonania umowy.

 5. Zgodnie z obowiązującym prawem, dane Klientów mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości.

 6. Administratorem danych osobowych pozostawionych w serwisie jest Nigrum Aleksander Frankiewicz, os. Polan 52/7, 61-253 Poznań, Nip: 7822174273.

Dane kontaktowe:

adres e-mail: biuro.nigrum@gmail.com

adres pocztowy: Nigrum Aleksander Frankiewicz, os. Polan 52/7, 61-253 Poznań

XI. PLIKI "COOKIES"

1. Sklep Internetowy Usługodawcy używa plików „cookies”. Brak zmiany po stronie Usługobiorcy ustawień przeglądarki jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na ich użycie.

2. Instalacja plików „cookies” jest konieczna do prawidłowego świadczenia usług w Sklepie Internetowym. W plikach „cookies" znajdują się informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Sklepu Internetowego, w szczególności tych wymagających autoryzacji.

3. Za pomocą plików „cookies” nie są przetwarzane lub przechowywane dane osobowe.

XII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Umowy zawierane za pośrednictwem Sklepu Internetowego zawierane są zgodnie z prawem polskim.

 2. Zmiany dokonane w Regulaminie Sklepu Internetowego przez Usługodawcę wiążą Usługobiorcę, pod warunkiem iż został on prawidłowo poinformowany o zmianach. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian niniejszego regulaminu z istotnych przyczyn np. zmiana przepisów prawa.

 3. Żadne z postanowień Regulaminu nie ma na celu naruszenia praw Usługobiorcy. W przypadku niezgodności jakiejkolwiek części Regulaminu z obowiązującym prawem Usługodawca deklaruje bezwzględne podporządkowanie się i stosowanie tego prawa w miejsce zakwestionowanego przepisu Regulaminu.

 4. Wszelkie spory wynikłe z Umów Sprzedaży między Sklepem Internetowym, a Konsumentami będą rozstrzygane w pierwszej kolejności na drodze negocjacji, z intencją polubownego zakończenia sporu. Jeśli jednak nie byłoby to możliwe, lub też byłoby niesatysfakcjonujące dla którejkolwiek ze stron, spory będą rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny.

5. Klient będący konsumentem ma prawo do skorzystania z pozasądowych sposobów rozstrzygania sporów. Konsument w celu polubownego rozwiązania sporu może np. złożyć skargę za pośrednictwem platformy internetowej ODR (Online Dispute Resolution), dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/